Choose Your Color

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu DİDAR AKADEMİ – Dini İlimler ve Değerler Araştırma Akademi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda bazı tanımlar yer almaktadır:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişinin ırksal veya etnik kökenini, siyasal görüşünü, dinsel ya da felsefi inancını, sendika üyeliğini, sağlık ya da cinsel yaşamını, kılık kıyafetinde özellik arz eden seçimlerini belirli hale getiren verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi/veri sahibi (Müşteri).

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi (DİDAR AKADEMİ).

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz şöyledir:

Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, T.C.kimlik numarası, Vergi kimlik numarası (şahıs şirketi müşteri), İmza;

İletişim Bilgileri: Cep telefon numarası, İşyeri adresi, İkametgâh adresi, E-posta adresi;

Finans Bilgileri: IBAN Numarası, Banka bilgileri, E-fatura bilgileri;

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi: Fiziksel mekâna girişte ve fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları;

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses kaydı (çağrı merkezini aramanız durumunda),Video;

Diğer Veriler: Müşteri işlem verisi, Hukuki işlem verisi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 1. KVK Kanunu’nun 5/2(c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması, ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz Okulumuzun tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında öğrenci kayıt sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi, bursluluk sınavlarının yapılması ve velilerle görüşülmesi, mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
 2. KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Okulumuz; kişisel verilerinizi Okulumuzun tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler, kolluk kuvveti, Millİ Eğitim Bakanlığı, bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.
 3. KVK Kanunu’nun 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Dernek, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.
 4. KVK Kanunu’nun 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak Okulumuz; kalite standartları süreçlerinin yürütülmesi, okul içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, iç denetim soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, fiziksel mekânın güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENECEĞİ

Okulumuz, yukarıda yer alan işleme amaçlarına ve sebeplerine dayanarak aşağıdaki kişi gruplarından belirtilen verilerinizi işleyebilecektir.

 1. Öğrenciler

Kimlik, İletişim, Eğitim, Görsel ve İşitsel Kayıt, Psiko-Sosyal, Sağlık Bilgileri

 1. Veliler

Kimlik, İletişim, Meslek, Finans Bilgileri

 1. Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Kimlik, İletişim, Finans Bilgileri

 1. Çalışan Adayı

Adres, Ad-Soyadı, Diploma Bilgisi, Doğum Tarihi Bilgisi, Doğum Yeri Bilgisi, Medeni Hali, Mesleki Deneyim Bilgisi, Referans Bilgisi, Telefon Numarası, Yabancı Dil Yeterlilik Bilgisi, Askerlik Tecil Bilgisi

 1. Ziyaretçiler

Kamera kaydı görüntüleri

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki kişi gruplarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalarla, busluluk ve deneme sınavlarının düzenlenmesi ve sonuçların ölçümlenmesi için şirketlerle paylaşılabilecektir.
 2. Bilgilendirmeye dayalı açık rızanız alınarak öğrencilerimizin görsel ve işitsel kayıtları etkinlikler çerçevesinde okulumuzun kurumsal internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılabilecektir.
 3. Okulumuzun yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 4. Okulumuzun haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla mali müşavirlik ve hukuk büroları ve diğer danışmanlar ile paylaşılabilecektir.
 5. KVK Kanunu’nun 9. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki sebebine dayanılarak; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi; e-posta Whatsapp iletişim hizmetlerinden yararlanılması amaçlarıyla sunucuları yurtdışında bulunan veri depolama ve/veya bulut hizmeti sağlayıcısı firma ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

 1. Kişisel verileriniz Okulumuz tarafından farklı kanallarla fiziki ya da elektronik ortamda bizzat sizlerden ya da sizlerin Okulumuza iletilmesi amacıyla açık rıza verdiğiniz üçüncü kişilerden toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir; KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Silme ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak;

 1. Öğrencilerin kimlik, iletişim, eğitim bilgileri öğrencinin kaydının sonlandığı tarihten itibaren 5 yıl,
 2. Öğrencilerin, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında işlenen, psiko-sosyal, sağlık bilgileri öğrencinin kaydının sonlandığı tarihten itibaren 5 yıl,
 3. Velilerin kimlik, iletişim, meslek bilgileri öğrencinin kaydının sonlandığı tarihten itibaren 5 yıl,
 4. Velilerin kimlik ve finans bilgileri sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl,
 5. Okul kamera görüntüleri kayıt tarihinden itibaren 1 ay,
 6. Tedarikçi yetkilisi/çalışanının kimlik, finans ve muhasebe verisi sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl,
 7. Çalışan adayının kimlik, iletişim, mesleki deneyim verisi özgeçmiş değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay, boyunca saklanır ve saklama süresi sonunda imha edilir.

VERİ SAHİBİNİN (İLGİLİ KİŞİ) HAKLARI

Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sıralanan haklara sahipsiniz;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm ) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

DİDAR AKADEMİ – DİNİ İLİMLER VE DEĞERLER ARAŞTIRMA AKADEMİSİ

Sütlüce Mahallesi Elif Efendi Sokak No.1 Beyoğlu - İSTANBUL

info@didar.org.tr